Criteria

Het Jeugdvakantieloket geeft financiële ondersteuning aan stichtingen/verenigingen die vakantiekampen of –activiteiten organiseren voor kinderen/jongeren uit een kwetsbare situatie, die wonen in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het gaat om ondersteuning in de kosten die direct verbonden zijn met het vakantiekamp/de vakantieactiviteit. Het Jeugdvakantieloket geeft geen individuele steun, maar zet juist in op groepsactiviteiten.

Doe eerst de Quickscan om te kijken of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Als het antwoord positief is, kun je het projectplan indienen rekening houdend met de 5 punten.

De belangrijkste criteria voor het beoordelen van een aanvraag:

Organisatie en Begeleiding

 • Er is een stichting of verenigingsvorm nodig om een aanvraag in te kunnen dienen. Wanneer de rechtspersoon niet is gevestigd in het werkgebied van het Jeugdvakantieloket, moet worden onderbouwd welke contacten de aanvrager heeft in deze regio, om goed contact te kunnen leggen met de beoogde doelgroep.
 • Bestuurlijk moet alles goed op orde zijn, met een bestuur bestaande uit minimaal drie onafhankelijke bestuursleden, die toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden van de rechtspersoon. Ook moet blijken dat de rechtspersoon een min of meer gezonde vermogenspositie heeft. We vragen daarom altijd om de meest recente jaarrekening/balans van de aanvrager.
 • Het Jeugdvakantieloket steunt doorgaans projecten uitgevoerd door vrijwilligers, die zo nodig worden ondersteund door professionals. Wij vinden deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van groot belang en krijgen graag een beeld van hoe dat binnen jullie organisatie is geregeld.

Project

 • Een kamp bevat minimaal twee overnachtingen, een vakantieactiviteit is een (reeks) (re)creatieve activiteit(en) tijdens een schoolvakantie. Het Jeugdvakantieloket verleent soms steun aan activiteiten die buiten de schoolvakanties plaatsvinden. Het gaat hier dan om schoolkampen gericht op kinderen uit kwetsbare wijken.
 • Het Jeugdvakantieloket geeft de voorkeur aan laagdrempelige activiteiten in de eigen omgeving. Wij hopen hiermee te bereiken dat kinderen positief worden gestimuleerd om een dergelijke activiteit in de toekomst nogmaals met de eigen ouders/verzorgers/familie/vrienden te ondernemen. Puur recreatieve uitjes naar pretparken moeten goed worden onderbouwd in een aanvraag. Activiteiten waarbij verschillende groepen kinderen elkaar spelenderwijs kunnen ontmoeten/kennis met elkaar maken, passen goed binnen het beleid. Vakantie hebben is vooral leuk, maar het mag gaan om nieuwe dingen leren en doen. Nieuwe werelden ontdekken, de natuur in, sportief bezig zijn en jezelf uitdagen, staan hierbij volgens ons centraal.

Doelgroep

 • Het Jeugdvakantieloket ondersteunt projecten die zich richten op kinderen/jongeren tot 25 jaar, die wonen in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Kinderen uit een kwetsbare situatie waarmee wordt bedoeld:
  • Een kwetsbare doelgroep in sociaaleconomisch opzicht, of
  • Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, of
  • Een getraumatiseerde doelgroep, bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen, alleenstaande minderjarige asielzoekers

Financieel

 • Bij elke activiteit/elk kamp hoort een kostenplaatje. Wat een activiteit/kamp mag kosten, moet naar redelijkheid worden bepaald. Sommige doelgroepen hebben speciale begeleiding of voorzieningen nodig waardoor de totale kosten hoger zijn dan bij andere activiteiten. Ons motto: een leuke vakantie hoeft niet veel te kosten, maar moet wel goed in elkaar zitten!
 • Het Jeugdvakantieloket ondersteunt in beginsel geen personele kosten, tenzij duidelijk onderbouwd.
 • Een eigen deelnemersbijdrage is gewenst. Evenals een eigen bijdrage vanuit de organisatie (in natura of financieel). Aangezien het Jeugdvakantieloket uit elf fondsen bestaat, kunnen we vaak een substantieel deel van de begroting voor onze rekening nemen. Het verdient echter de voorkeur ook andere fondsen en de gemeente enthousiast te krijgen of inkomsten te genereren uit acties in de buurt of door de werving van sponsoren.
 • Het Jeugdvakantieloket werkt bij de beoordeling van projecten met maximaal beschikbare donaties per kind/deelnemer, afhankelijk van bovengenoemde criteria.