Aanvragen

Het Jeugdvakantieloket werkt met een aanvraagformulier. Om een aanvraag in te dienen voor een vakantiekamp of –activiteit, gebruik je dit formulier. Onderdeel van het aanvraagformulier is een projectplan. Op basis hiervan beoordelen we jouw organisatie en planning. In het aanvraagformulier staan specifieke punten die wij graag teruglezen in je plan. Hieronder staan de meeste punten alvast benoemd.


Kijk bij criteria om meer te lezen over de manier waarop het Jeugdvakantieloket het projectplan beoordeelt.

Aanvraagformulier

1. Organisatie

 • Er is een stichting of verenigingsvorm nodig om een aanvraag in te kunnen dienen. Wanneer de rechtspersoon niet is gevestigd in het werkgebied van het Jeugdvakantieloket, moet worden onderbouwd welke contacten de aanvrager heeft in deze regio, om goed contact te kunnen leggen met de beoogde doelgroep.
 • Bestuurlijk moet alles goed op orde zijn, met een bestuur bestaande uit minimaal drie onafhankelijke bestuursleden, die toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden van de rechtspersoon. Ook moet blijken dat de rechtspersoon een min of meer gezonde vermogenspositie heeft. We vragen daarom altijd om de meest recente jaarrekening/balans van de aanvrager.
 • Het Jeugdvakantieloket steunt doorgaans projecten uitgevoerd door vrijwilligers, die zo nodig worden ondersteund door professionals. Wij vinden deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van groot belang en krijgen graag een beeld van hoe dat binnen jullie organisatie is geregeld.
 • Gegevens organisatie: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail, website
 • Gegevens contactpersoon voor de aanvraag: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail. D.m.v. het indienen van een aanvraag, geef je het Jeugdvakantieloket toestemming om genoemde gegevens te verwerken in de projectadministratie. Voor meer informatie zie Privacyverklaring Jeugdvakantieloket.
 • IBAN-rekeningnummer
 • Uittreksel Kamer van Koophandel 
 • Meest recente jaarrekening/balans 
 • Kopie statuten (wanneer deze eerder zijn toegezonden is dit niet nodig)
 • Korte omschrijving doelstelling organisatie

2. Project

 • Een kamp bevat minimaal twee overnachtingen, een vakantieactiviteit is een (reeks) (re)creatieve activiteit(en) tijdens een schoolvakantie. Het Jeugdvakantieloket verleent soms steun aan activiteiten die buiten de schoolvakanties plaatsvinden. Het gaat hier dan om schoolkampen gericht op kinderen uit kwetsbare wijken.
 • Het Jeugdvakantieloket geeft de voorkeur aan laagdrempelige activiteiten in de eigen omgeving. Wij hopen hiermee te bereiken dat kinderen positief worden gestimuleerd om een dergelijke activiteit in de toekomst nogmaals met de eigen ouders/verzorgers/familie/vrienden te ondernemen. Puur recreatieve uitjes naar pretparken moeten goed worden onderbouwd in een aanvraag. Activiteiten waarbij verschillende groepen kinderen elkaar spelenderwijs kunnen ontmoeten/kennis met elkaar maken, passen goed binnen het beleid. Vakantie hebben is vooral leuk, maar het mag gaan om nieuwe dingen leren en doen. Nieuwe werelden ontdekken, de natuur in, sportief bezig zijn en jezelf uitdagen, staan hierbij volgens ons centraal.
 • Naam project
 • Korte omschrijving van het vakantiekamp/de -activiteit
 • Doel van het kamp/de activiteit
 • Activiteitenprogramma
 • Waar en wanneer vindt de activiteit/het kamp plaats?

3. Doelgroep

 • Het Jeugdvakantieloket ondersteunt projecten die zich richten op kinderen/jongeren tot 25 jaar, die wonen in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Kinderen uit een kwetsbare situatie waarmee wordt bedoeld:
  • Een kwetsbare doelgroep in sociaaleconomisch opzicht, of
  • Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, of
  • Een getraumatiseerde doelgroep, bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen, alleenstaande minderjarige asielzoekers
 • Omschrijving doelgroep en kwetsbare situatie waarin zij zich bevinden.
 • Hoeveel kinderen/jongeren worden er bereikt met het project?
 • Hoe worden deelnemers geworven om mee te doen aan dit project?
 • In hoeverre is de doelgroep reeds met elkaar of jullie organisatie bekend?

4. Begeleiding

 • Het Jeugdvakantieloket steunt doorgaans projecten uitgevoerd door vrijwilligers, die zo nodig worden ondersteund door professionals. Wij vinden deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van groot belang en krijgen graag een beeld van hoe dat binnen jullie organisatie is geregeld.
 • Informatie over de begeleiding van het project
 • Hoeveel vrijwilligers/professionals gaan er mee?
 • Korte omschrijving van de ervaring/deskundigheid van de begeleiders van het kamp/de activiteiten (wordt er een VOG opgevraagd?)

5. Financieel

 • Bij elke activiteit/elk kamp hoort een kostenplaatje. Wat een activiteit/kamp mag kosten, moet naar redelijkheid worden bepaald. Sommige doelgroepen hebben speciale begeleiding of voorzieningen nodig waardoor de totale kosten hoger zijn dan bij andere activiteiten. Ons motto: een leuke vakantie hoeft niet veel te kosten, maar moet wel goed in elkaar zitten!
 • Het Jeugdvakantieloket ondersteunt in beginsel geen personele kosten, tenzij duidelijk onderbouwd.
 • Een eigen deelnemersbijdrage is gewenst. Evenals een eigen bijdrage vanuit de organisatie (in natura of financieel). Aangezien het Jeugdvakantieloket uit elf fondsen bestaat, kunnen we vaak een substantieel deel van de begroting voor onze rekening nemen. Het verdient echter de voorkeur ook andere fondsen en de gemeente enthousiast te krijgen of inkomsten te genereren uit acties in de buurt of door de werving van sponsoren.
 • Het Jeugdvakantieloket werkt bij de beoordeling van projecten met maximaal beschikbare donaties per kind/deelnemer, afhankelijk van bovengenoemde criteria.
 • Totale kosten van het project (specificatie toevoegen)
 • Dekkingsplan waaruit blijkt welk bedrag bij het Jeugdvakantieloket wordt aangevraagd, maar tevens wat wordt aangevraagd bij gemeente/overheid, sponsoren en bij andere fondsen.
 • Onderbouwing van de te verwachte inkomsten vanuit deelnemersbijdrage aan deze activiteit/dit kamp en de eigen bijdrage vanuit de organisatie (financieel/in natura).

Zodra wij je aanvraagformulier hebben ontvangen, krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Binnen zes weken ontvang je een definitieve reactie op je aanvraag. Wanneer aanvullende informatie nodig is, neemt de projectadviseur contact met je op. 

De eindverantwoording (de eindafrekening en het evaluatieformulier) graag binnen twee maanden na afloop van het project mailen naar info@jeugdvakantieloket.nl.

Download hier de volgende documenten: